Kaizen Martial Arts Curriculum Ryukyu Kempo € 50

 

 

Kata & Kata Bunkai Kaizen Martial Art - White Belt to Black Belt

Taikyoku 1

Taikyoku 2

Taikyoku 3

Taikyoku 4

Taikyoku 5

Seisan

Seiuchin

Naihanchi

Sanchin

Wansu

Chinto

Kusanku

Suwansu

€ 50